Almindelige betingelser

Dit abonnement hos VIGGA bliver her beskrevet ned i mindste detalje. Har du stadig spørgsmål, når du har læst dig igennem de mange punkter, er du altid velkommen til at skrive til kundeservice@vigga.us eller ringe til VIGGA på 7070 7439. Vi tager telefonen alle hverdage fra 8-15.

 

1. Resumé
1.1 De almindelige betingelser regulerer aftaleforholdet mellem abonnenten og VIGGA.us A/S (herefter kaldet »VIGGA«). Aftaleforholdet indebærer, at VIGGA stiller produkter til rådighed for abonnenten mod betaling af en månedlig ydelse.  VIGGA produkter er og forbliver VIGGAs ejendom under hele aftalens løbetid. I de almindelige betingelser findes nærmere informationer om aftalen og om abonnentens fortrydelsesret. 

2 Anvendelsesområde
2.1 Dette regelsæt (herefter kaldet »Betingelserne«) finder anvendelse på VIGGAs aftale med en part (herefter kaldet »Abonnenten«), hvorefter VIGGA, mod betaling af en månedlig ydelse fra abonnenten, stiller produkter til rådighed for abonnentens brug (herefter kaldet »Brugsaftalen«). Abonnenten skal læse og acceptere betingelserne og disses indhold som led i indgåelse af Brugsaftalen med VIGGA. I tilfælde af modstrid mellem betingelserne og Brugsaftalen, skal Brugsaftalens bestemmelser have forrang. Ved Brugsaftalen forstås således en aftale, hvorefter en part indgår aftale med en anden part, om dennes ret til at benytte en nærmere angivet genstand i en aftalt periode mod betaling af en løbende ydelse til VIGGA. De produkter, som VIGGA har stillet til rådighed, tilbageleveres til VIGGA efter udløb af den aftalte brugsperiode.

2.2 Betingelserne er gældende i forholdet mellem VIGGA og abonnenten i den aftalte periode, som beskrives i Brugsaftalen (herefter kaldet "Brugsperioden"). 

3. VIGGA produkterne
3.1 Brugsaftalen omfatter de VIGGA produkter, som specificeret i Brugsaftalen. Brugsaftalen kan fx foreskrive, at det til rådighed stillede børnetøj løbende udskiftes således, at tøjets størrelse i hele brugsperioden i videst muligt omfang passer til et normalt barns vækstkurve. I nærværende betingelser omtales det børnetøj, som til enhver tid er stillet til rådighed af VIGGA for abonnenten under ét som »Tøjet«. 

4. Fortrydelsesret
4.1 Hvis Brugsaftalen er indgået via internettet, har abonnenten ret til at fortryde Brugsaftalen og modtage betalte beløb retur fra VIGGA inden for 14 dage efter Brugsaftalens indgåelse. Det er en forudsætning for udnyttelse af fortrydelsesretten, at fortrydelsesfristen er overholdt, og at abonnenten har fulgt proceduren for fortrydelse af Brugsaftalen.

4.2 Abonnenten afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med returnering af tøjet ved udnyttelse af fortrydelsesretten.

4.3. Indeholder dit abonnement en gave, skal gaven også returneres såfremt du ønsker at gøre din fortrydelsesret gældende. Du betaler selv porto/fragt omkostninger.

5. Ejendomsret
5.1 De af brugsaftalen omfattede VIGGA produkter er VIGGAs ejendom. Abonnenten har alene brugsret til produkterne og er således uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde over disse. 

6. Anvendelse af produkterne
6.1 Abonnenten er berettiget til at bruge VIGGA produkter som indgået i Brugsaften i brugsperioden mod betaling af den månedlige ydelse.

6.2 Abonnenten må ikke ændre eller omdanne produkterne. Abonnenten er dog berettiget – men ikke forpligtet – til at foretage eller for egen regning lade foretage reparationer af f.eks. tøjet, som abonnenten vurderer at være påkrævet for anvendelse af tøjet, og som er en følge af almindelig slitage, forudsat at tøjet ikke ændres eller omdannes. Eventuelle indsigelser over tøjets stand eller kvalitet kan rettes til kundeservice@vigga.us.

6.3 VIGGA anbefaler, at abonnenten vasker så skånsomt og miljøvenligt som muligt. 30 grader er rigeligt, hvis abonnenten bruger koldtvandsvaskepulver. Tørretumbling er ikke godt, hverken for tøjet eller for miljøet, ligesom skyllemidler helst skal undgås.

6.4 Vaskeanvisninger eller lignende må ikke fjernes fra tøjet.

7. Ydelsen
7.1 Som betaling for retten til at anvende VIGGA produkterne betaler abonnenten en månedlig ydelse til VIGGA (herefter kaldet »Ydelsen« eller »Ydelserne«). Ydelsernes størrelser og forfaldstidspunkter fremgår af Brugsaftalen.

7.2 Ved forsinket betaling af den månedlige ydelse eller andre skyldige beløb i henhold til Brugsaftalen betales rente i henhold til renteloven.

7.3 Bortkomst, beskadigelse eller værdiforringelse af tøjet, der ikke skyldes VIGGAs forhold, fritager ikke for pligten til at betale ydelsen. Ved bortkomst eller ødelagt tøj, samt ved ophævelse af Brugsaftalen, opgøres parternes mellemværende i henhold til punkt 11.

7.4 VIGGA har ret til at vælge, på hvilken af flere forfaldne krav mod abonnenten en delbetaling skal afskrives.

8. Levering
8.1 Ved levering og aftalt løbende udskiftning af tøjet skal abonnenten straks rette henvendelse til VIGGA efter punkt 15, såfremt tøjet har fejl eller mangler.

9. Aftalt løbende udskiftning og tilbagelevering af tøjet
9.1 VIGGAs forretningsmodel er baseret på, at produkterne løbende udskiftes under brugsperioden, således at fx børnetøjet størrelsesmæssigt forbliver svarende til barnets fysiske udvikling. Ved en aftalt løbende udskiftning af tøjet forstås, at abonnenten tilbageleverer det børnetøj, som abonnenten indtil udskiftningen har haft i sin besiddelse, og som størrelsesmæssigt har været afstemt med barnets fysiske udviklingsniveau frem til udskiftningstidspunktet. I forbindelse med udskiftningen byttes det tilbageleverede tøj til et nyt udvalg af børnetøj, der størrelsesmæssigt passer til det alderstrin, som barnet nu har nået. Frekvensen af udskiftningen af tøjet, og de nærmere vilkår herfor, fremgår af Brugsaftalen.

9.2 Abonnenten har pligt til at tilbagelevere tøjet i sin helhed ved brugsperiodens udløb. I forbindelse med aftalt løbende udskiftning skal alt, hvad abonnenten har haft i sin besiddelse indtil udskiftningstidspunktet, ligeledes tilbageleveres til VIGGA.

9.3 Aftalt løbende udskiftning af tøjet samt tilbagelevering heraf ved ophør af brugsperioden sker ved abonnentens aflevering/afhentning af tøjet i pakkeshoppen.

9.4 Abonnenten kan ikke beholde tøjet eller nogen del heraf.

10. Opsigelse
10.1 Abonnementet kan opsiges i henhold til vilkårene beskrevet i Brugsaftalen.

11. Opgørelse
11.1 VIGGA er et cirkulært univers, hvor fællesskab og tillid er en forudsætning for, at systemet kan eksistere. Det er vigtigt at passe på tøjet og aflevere det tilbage, da det er en forudsætning for at tøjet kan cirkulere til den næste familie. Dit abonnement indeholder en grundforsikring, der dækker hverdagens små uheld som pletter og små huller forårsaget af dig eller dit barn. Vi accepterer ét uheld i kvartalet og sender gerne et stykke erstatningstøj mod et portogebyr på kr. 50. Det beskadigede tøj leveres tilbage sammen med det øvrige VIGGA tøj ved dit næste tøjskifte, da vi enten kan reparere, re-designe eller genanvende materialet. Almindelig slid og ælde er indeholdt i abonnementet som beskrevet i punkt 13.1.

11.2 Hvis Brugsaftalen hæves af VIGGA, eller hvis den ophører som følge af, at tøjet bortkommer eller bliver beskadiget udover grundforsikring i punkt 11.1, da er abonnenten forpligtet til at betale:

11.2.1 Ethvert forfaldent ubetalt krav, herunder forfaldne ydelser med tillæg af påløbne renter.

11.2.2 Ethvert uforfaldent krav på betaling af ydelsen, herunder ydelser for den resterende bindingsperiode eller opsigelsesperiode, hvis bindingsperioden er udløbet.

11.2.3 Erstatning for tab som VIGGA måtte lide som følge af abonnentens misligholdelse og/eller som følge af Brugsaftalens ophør før udløb af den aftalte brugsperiode.

11.2.4 Ved ophævelse af Brugsaftalen efter punkt 11.2 skal tøjet tilbageleveres til VIGGA, jf. punkt 5.1.

11.2.5 Ved tilbagelevering af tøjet til VIGGA, jf. punkt 11.2.4, beregnes erstatning efter punkt 11.2.3 som/svarende til den til enhver tid gældende prisliste, www.vigga.us/prisliste.

11.2.6 Hvis tøjet ikke tilbageleveres til VIGGA i overensstemmelse med pkt. 11.2.4 beregnes erstatning efter punkt 11.2.3 som/svarende til den til enhver tid gældende prisliste, www.vigga.us/prisliste.

11.3 Hvis beløb, som abonnenten er forpligtet til at betale efter punkt 11.2.1-11.2.6, ikke betales efter VIGGAs påkrav, indleder VIGGA en inkassoproces mod abonnenten via fogedretten. Retsafgift og yderligere udgifter, som denne inkassoproces påfører VIGGA, pålægges abonnenten.

11.4 Abonnentens betalingspligt i forbindelse med ophævelse efter punkt 11.1 nedsættes med et beløb svarende til det beløb, som VIGGA kan opnå ved udøvelse af sin tabsbegrænsningspligt, herunder ved indgåelse af tilsvarende aftale om brug af tøjet med en ny abonnent for den resterende del af brugsperioden. Tilsvarende gælder for det indtjente beløb, hvis tøjet bortsælges, eller hvis VIGGA får udbetalt en forsikringssum for tøjet. I det omfang sådant salgsprovenu eller forsikringssum overstiger VIGGAs krav mod abonnenten, som beskrevet i punkt 11.1, da kan abonnenten ikke kræve det overskydende beløb udbetalt.

12. VIGGAs ansvar
12.1 VIGGA har udvalgt tøjet inden Brugsaftalen er indgået med abonnenten, og VIGGA indestår således for tøjets kvalitet og holdbarhed.

12.2 Efter abonnentens returnering af tøjet til VIGGA, vil VIGGA undersøge det returnerede med henblik på konstatering af, om tøjet er returneret i sin helhed, og om standen fortsat lever op til VIGGAs kvalitetskrav, således at tøjet kan stilles til rådighed for en ny abonnent.

12.3 Hvor tøjet har været anvendt tidligere, da vil VIGGA sørge for, at tøjet inden levering har været renset på et svanemærket renseri. VIGGA indestår således for, at tøjet ved levering altid fremstår fuldstændig rent og klar til brug.

13. Vedligeholdelse
13.1 Abonnenten er forpligtet til at vedligeholde, vaske og opbevare tøjet i overensstemmelse med, hvad vaskeanvisninger og sædvanlig håndtering og anvendelse af tøjet tilsiger. Tøjet må ikke udsættes for større forringelse, end hvad der følger af almindelig slid og ælde.

14. Abonnentens ansvar for produkterne
14.1 Abonnenten bærer risikoen for tøjet fra levering og frem til det tidspunkt, hvor tøjet er tilbageleveret til VIGGA i overensstemmelse med punkt 9. Er produkterne gået i stykker eller bortkommet, skal abonnenten straks informere VIGGA herom.

14.2 Abonnenten er ikke ansvarlig for almindelig slidtage ved sædvanlig anvendelse af tøjet. Abonnenten kan dog holdes ansvarlig, hvis tøjet er gået i stykker som følge af anvendelse af produktet, der falder uden for, hvad der forstås ved almindelig anvendelse. Herunder, men ikke begrænset til tilfælde, hvor tøjet har været anvendt som rengøringsredskab, for eksempel som pudseklud, gulvmåtte eller lignende.

14.3 Hvis VIGGA tøj har taget skade som følge af fejlvask, skal abonnenten erstatte dette tøj i henhold til punkt. 11.1.5. Det beskadigede tøj skal tilbageleveres, jf. punkt 5.1. Hvis det beskadigede tøj ikke tilbageleveres, beregnes erstatning i stedet i henhold til punkt. 11.1.6.

14.4 Hvis tøjet eller nogen del heraf går i stykker eller bortkommer i brugsperioden skal abonnenten straks skrive til kundeservice@vigga.us eller ringe til VIGGA på 7070 7439.

15. Henvendelser til VIGGA
15.1 Henvendelser og spørgsmål omkring abonnement, Brugsaftale og alt muligt andet kan ske til kundeservice@vigga.us eller ved at ringe til VIGGA på 7070 7439. Vi tager telefonen alle hverdage fra 8-15. 

16. Misligholdelse
16.1 VIGGA kan ophæve Brugsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser som er beskrevet i Brugsaftalen. VIGGA kan også kræve erstatning fra abonnenten for det tab, som VIGGA måtte lide som følge af abonnentens misligholdelse. Væsentlig misligholdelse kan fx være:

16.1.2 Hvor abonnenten udebliver med betaling i mere end 10 dage over forfaldstid af forfaldne ydelser eller andre skyldige beløb til VIGGA.

16.1.2 Hvor abonnenten gentagne gange forsømmer at vedligeholde tøjet.

16.1.3 Hvor abonnenten ikke tilbageleverer hele eller dele af tøjet, herunder også i forbindelse med løbende aftalt udskiftning.

16.1.4 Hvor abonnenten videresælger, pantsætter eller på anden måde råder over tøjet i strid med Brugsaftalen.

16.2 Forinden VIGGA kan ophæve Brugsaftalen, skal abonnenten have mulighed for, inden for en frist af minimum 14 dage, at rette op på det forhold, der konstituerer den væsentlige misligholdelse. Dette gælder dog kun, hvis forholdet efter sin natur kan genoprettes.

17. Overdragelse
17.1 VIGGA er berettiget til at overdrage tøjet og alle rettigheder i henhold til Brugsaftalen og betingelserne til tredjemand, fx til en køber af virksomheden. En sådan overdragelse fritager ikke VIGGA for VIGGAs forpligtelser over for abonnenten i henhold til Brugsaftalen eller disse betingelser.

18. Force majeure
18.1 VIGGA er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af Brugsaftalen eller betingelserne, forårsaget af begivenheder, der ligger uden for VIGGAs rimelige kontrol. 

19. Klageadgang
19.1 Hvis abonnenten ønsker at klage over VIGGA, kan klagen indgives til Forbrugerklagenævnet.

20. Dato og ændring af vilkår
20.1 Nærværende betingelser er gældende fra den 21. july 2017.

20.2 VIGGA forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre betingelserne. Ændringer vil fremgå af VIGGAs hjemmeside. Abonnenten opfordres derfor til med jævne mellemrum at besøge vigga.us og orientere sig om eventuelle ændringer.

20.3 Såfremt VIGGA foretager væsentlige ændringer i betingelserne, vil VIGGA give abonnenten besked på den mailadresse, som abonnenten har oplyst til VIGGA. Ændringer i betingelserne kan tidligst træde i kraft i forhold til abonnenten, når der er gået 3 måneder fra meddelelse om ændringerne, og når abonnenten har givet sin udtrykkelige accept heraf til VIGGA. Såfremt abonnenten ikke accepterer ændringerne i betingelserne, vil Brugsaftalen ophøre, og VIGGAs krav mod abonnenten opgøres i overensstemmelse med punkt 11, dog således at krav på ydelser for den resterende brugsperiode i henhold til punkt 11.2 alene opgøres for perioden indtil de væsentlige ændringer i betingelserne træder i kraft.

 

← Tilbage til Vilkår & betingelser